Dve percentá z dane

 

Ak máte možnosť poukázať dve percentá z dane a chceli by ste podporiť aktivity Rodinkova, môžete tak urobiť prostredníctvom naseledujúcich inštrukcií.

 

Môže sa stať, že aj v roku 2021 sa budú z dôvodu pandémie na základe vyhlásení vlády posúvať termíny na predkladanie daňových priznaní, ako tomu bolo v roku 2020.

Na zamestnancov, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, tieto zmeny zatiaľ nemajú žiadny vplyv a je potrebné dodržať uvedené termíny.

 

Ak ste ZAMESTNANEC a VAŠE DAŇOVÉ PRIZNANIE (ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE) ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ, môžete poukázať 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa, minimálne však 3 Eura.
 
POSTUP:
 

1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Pritom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

 

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

 

 VYHLÁSENIE zamestnanca na poukázanie 2% z dane. 

 

4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 
Ak ste fyzická osoba a DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVATE SAMI, môžete poukázať 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa, minimálne však 3 Eura.
 
POSTUP:
 

1. Vypočítajte si:

    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom 
Potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Naše údaje sú:

Familiae Locum - Rodinkovo, n.o.
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
IČO/SID 45738165
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 
Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA, môžete poukázať (rozdeliť) 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 Eur.
 
POSTUP:
 
POZOR!
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
 
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 
1. V daňovom priznaní v IV. časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“, vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.
Familiae Locum - Rodinkovo, n.o.
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
IČO/SID 45738165
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 
  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov (a nemáte povinnosť predkladať daňové priznaie na Finančnú správu elektronicky), vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 
2. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 
3. Riadne vyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE PRE PRÁVNICKÉ OSOBY odošlite elektronicky alebo doručte (ak nemáte povinnosť predkladať dokumenty na Finančnú správu elektronicky) v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad, a zaplaťte daň z príjmov.
 

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 
Okrem daňového priznania nepodávate už na poukázanie 1%/2% žiadne iné tlačivo.