Správa o kúpe Rodinkova

 

Kúpa budovy Rodinkova bola zmluvne pripravená od roku 2012, dohodou medzi Pari s.r.o, vtedajším vlastníkom budovy a novovzniknutou neziskovou organizáciou Familiae Locum  - Rodinkovo. Budova patrila pôvodne do vlastníctva firmy Matador holding a.s., ktorá sa po odkúpení hlavnej časti akcií spoločnosťou Continental rozdelila na viacero menších spoločností. Medzi nimi bola aj Pari s.r.o. Tej pripadla spáva budov v pôvodnom vlastníctve Matadoru, vrátane bývalého sanatória, ktoré Matador využíval na rekreácie pre svojich zamestnancov, a  ktorú Continental neodkúpil.

V júni 2012 teda Rodinkovo a Pari uzatvorili nájomnú zmluvu na dva roky s predkúpnym právom a zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, ktorá sa mala zrealizovať v júni 2014, t.j po skončení dvojročného nájmu. Kúpno-predajná suma bola po vzájomných rokovaniach stanovená na 500 000,- €. Okrem toho sme sa so spoločnosťou Pari s.r.o. dohodli na financovaní nevyhnutnej kompletnej rekonštrukcie čističky odpadových vôd a súvisiacej kanalizácie, ktorá predstavovala  sumu 70 000,- €. Spoločnosť Pari bola ochotná rekonštrukciu financovať za predpokladu, že v prípade odkúpenia budovy sa kúpna suma navýši o tieto náklady, t.j. na 570 000,- €. Na tejto možnosti sme sa dohodli aj vďaka predchádzajúcej ústretovosti pri stanovení kúpno-predajnej ceny, ktorá bola pri rokovaniach ponížená takmer o jednu štvrtinu z pôvodne uvádzanej predajnej ponuky.

Po prvom roku aktivít, po vyskúšaní funkčnosti budovy aj záujmu o ponúkané  programy Rodinkova  sme na jeseň 2013 s Božou pomocou rozbehli aktivity na získanie kúpnej sumy. Suma bola v rámci týchto aktivít rozdelená na tri časti: plánovali sme s prosbou o pomoc pri získaní jednej tretiny osloviť rôzne subjekty v zahraničí, s prosbou o pomoc pri získaní druhej tretiny sme sa obrátili na priaznivcov a podporovateľov Rodinkova na Slovensku a tretiu tretinu sme plánovali pokryť štandardným hypotekárnym úverom.

V marci roku 2014 sa Pari s.r.o. na rokovaní s Rodinkovom dohodlo na aktualizácii podmienok Zmluvy, v rámci ktorých Pari prisľúbilo zníženie kúpno-predajnej ceny na 425 000,- € za predpokladu, že kúpna zmluva bude uzatvorená s dvojmesačným predstihom, t.j. do konca apríla 2014 a do rovnakého dátumu bude splatená aj suma nákladov na rekonštrukciu ČOV vo výške 70 000,- €.

V tom čase sme mali viaceré prísľuby finančnej pomoci od zahraničných subjektov, ako aj od domácich sponzorov. Začali sme preto hneď oslovovať  rodiny, ktoré počas dvojročného obdobia navštívili Rodinkovo, s prosbou o pomoc pri kúpe budovy a požiadali sme vo Všeobecnej úverovej banke o hypotekárny úver.

V priebehu mesiaca apríl sa udialo niečo, čo sa nedá pomenovať inak, ako veľký Boží zázrak. Prostredníctvom darcovského internetového portálu ľudiaľudom.sk sme vyzbierali 62 000,- € a cez ďalšie mimoriadne  dary jednotlivcov aj firiem v celkovej sume takmer 120 000,- € sme mali koncom apríla k dispozícii dve tretiny kúpnej sumy a prísľub úveru od VÚB vo výške zvyšnej tretiny.

Situácia sa náhle skomplikovala pár dní pred plánovaným podpisom kúpnej zmluvy, keď nám banka oznámila svoje konečné stanovisko ohľadom poskytnutia úveru, ktoré bolo negatívne. Zažili sme však v tejto „finálnej dráme“ druhú časť veľkého Božieho zázraku, keď nám Pán poslal ľudí, ktorí Rodinkovu ponúkli možnosť pôžičky na jeden rok zo svojich firemných zdrojov vo výške sumy plánovaného hypotekárneho úveru.

Tak sme mohli 1. mája 2014 odoslať spoločnosti Pari s.r.o na účet 425 000,- € ako aj 70 000,- € za rekonštrukciu ČOV.  V ten istý deň sme podpísali aj kúpno-predajnú zmluvu, ktorou sa Rodinkovo formálne stalo právoplatným majiteľom budovy, v ktorej dovtedy rozvíjalo svoje programy. Následne začal proces zavkladovania na katastrálnom úrade, ktorý po doriešení niekoľkých malých formálnych nedostatkov v rámci kúpnej zmluvy zapísal budovu v Belušských Slatinách, s popisným číslom 1941 v katastri obce Beluša do riadneho vlastníctva neziskovej organizácie Familie Locum - Rodinkovo.

Tak od 1. júla 2014 môžeme dobrému Bohu ďakovať a chváliť ho za veľké skutky, ktoré vykonal a vďaka ktorým Rodinkovo patrí naplno rodinám, za čo sme spoločne ďakovali sedemdňovou nepretržitou adoráciou so záverečnou ďakovnou sv. omšou a prosili sme tiež o požehnanie pre všetkých, ktorí svojimi prostriedkami a možnosťami dali Bohu priestor, aby aj cez nich mohol uskutočniť tento veľký zázrak pre rodiny.

Celý príbeh kúpy sa však definítivne zavŕšil až na konci marca 2015, keď sme nakoniec získali pôvodne plánovaný úver od Tatrabanky, vďaka ktorému sme mohli splatiť  spomínanú preklenovaciu pôžičku, získanú z akumulovaných prostriedkov viacerých podnikateľských subjektov v čase, keď sme nedostali prisľúbený úver tesne pred dohodnutým termínom odkúpenia budovy v apríli 2014. Komplikáciou z tejto situácie pre nás zostal iba fakt, že Tatrabanka nám nedokázala poskytnúť klasický hypotekárny úver s nižšou úrokovou sadzbou a dlhšou dobou splácania, poskytla nám však korporátny úver s úrokovou sadzbou 6M EURIBOR + 3,7% p.a. a dobou splácania 8 rokov. Tým sa Rodinkovu aj navýšili aktuálne mesačné splátky oproti pôvodným splátkam za nájom, čo sa zatiaľ javí ako celkom závažná okolnosť. Pozitívom tejto zmeny je kratšia doba splácania a tým v konečnom účtovaní aj lacnejší úver.  Veríme však, že tak, ako sa Pán postaral do tejto chvíle, má pre nás budúcnosť a nádej v tejto oblasti aj naďalej.

Počas týchto mesiacov to nanovo prejavil aj ďalším nečakaným zázrakom v podobe možnosti rekonštrukcie spoločenských priestorov. Z pôvodného zámeru vytvoriť novú spoločenskú miestnosť spojením niekoľkých menších miestností na prvom poschodí s rozpočtom do 5000,- €, keďže nám z darov na kúpu budovy zostalo cca 4000 ,- € sa nakoniec vďaka novým zázrakom v podobe nečakaných darov cez projekty aj jednotlivcov a vďaka mnohým hodinám dobrovoľníckej práce uskutočnila rekonštrukcia celého poschodia, na ktorom vznikla nielen nová spoločenstvá miestnosť s rozlohou 120 m2, ale aj obnovená kaplnka, spovedná miestnosť, menšie konferenčné miestnosti, ozvučené priestory s presklením a možnosťou sledovať dianie vo veľkej sále pre rodičov s menšími deťmi, miestnosť pre animátorov, hosťovská miestnosť s kuchynkou, herňa pre menšie deti a toalety vrátene toalety a sprchy pre imobilných hostí. Aj keď celková suma rekonštrukcie nakoniec prekročila výšku prijatých darov a čiastočne navýšila sumu úveru z Tatrabanky, ďakujeme Pánovi, že rodiny už budú môcť tráviť čas v pekných a dôstojných spoločenských priestoroch, kde sa počas pobytu v Rodinkove najviac zdržiavajú. Veľmi sa tiež tešíme a ďakujeme Pánovi za možnosť vymeniť okná na všetkých izbách v ubytovacej časti Rodinkova, pri čom nám sumou 25 000,- pomohla Nemecká cirkevná nadácia Kirche in Not. Viac ako polovicu okien sme vymenili vďaka možnosti prefinancovania časti nákladov vo výške cca 35 0000,- € cez dodávateľskú spoločnosť, ktorej  túto sumy budeme splácať v priebehu nasledujúcich dvoch rokov v štvrťročných splátkach.

Aj v rámci tohto procesu obnovy by bolo možné napísať o mnohých veľkých aj drobných Božích zázrakoch, o nasadení ľudí a ich veľkej otvorenosti a nadšeniu pre toto dielo, ale to už je iný príbeh, s ktorým sa radi podelíme pri inej príležitosti...

Nevieme, koľko takýchto príbehov má Pán ešte pre nás pripravených, no keď otec biskup 28. marca 2015, v deň tretích narodenín Rodinkova počas slávnostnej sv. omše požehnával obnovené spoločenské priestory a vypočul si doterajšie príbehy Božích zázrakov, ktoré sa v Rodinkove udali, povedal nám: „Zapisujte tieto zázraky, aby sa o nich mohli neskôr dozvedieť aj ďalší ľudia a oslavovať Božiu veľkosť a dobrotu.“ Nech je teda aj správa o kúpe Rodinkova aspoň čiastočným naplnením tohto želania a nech sa Pán oslávi cez všetko požehnanie, ktoré  má pripravené pre každú rodinu a každého človeka, ktorý do Rodinkova prichádza.