Dobrovoľný príspevok

Do podporného programu sa môže zapojiť rodina alebo jednotlivec
zadaním príkazu na úhradu v ľubovoľnej výške
v prospech Rodinkova na jeho účet
číslo 2000259281/8330 (Fiobanka).

IBAN: SK9383300000002000259281

BIC/SWIFT:FIOZSKBAXXX

 

Každý, kto sa zapojí do podporného programu získa možnosť

- prístupu k podrobnej účtovnej správe o hospodárení Rodinkova za daný rok

- a zároveň duchovné dary plynúce z programu modlitieb za našich dobrodincov. 

 

Sme vám veľmi vďační a vyprosujeme všetkým prispievateľom hojné Božie požehnanie spolu s rodinami, ktoré aj napriek aktuálnej slabšej finančnej situácii budú môcť nájsť v Rodinkove povzbudenie a posilu na niektorom z programov.

 

Myšlienka Domu prijatia pre rodiny vznikala s túžbou ponúknuť možnosť zúčastniť sa na rôznych programoch aj rodinám, ktoré by si pobyt momentálne nemohli dovoliť za bežné ceny, ktoré by pokrývali všetky náklady na chod Rodinkova. 

Preto od počiatku počítame s príspevkami tých, ktorí sú momentálne požehnanejší aj po materiálnej stránke. Príspevky za pobyt pri aktuálnych cenách pokrývajú cca 75% nákladov Rodinkova (nájom, energie, základná údržba). Zvyšných 25% je potrebné získať cez podporné programy.