Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku

 

 

Organizácia vznikla v roku 2010 v dialógu s viacerými organizáciami, ktoré ponúkajú programy pre manželov, rodiny či snúbencov ako napr. Kurzy prípravy na manželstvo, Manželské stretnutia, Manželské večery, Manželské rekolekcie či Víkendy pre mužov.

Jej zámerom je spájať sily a myšlienky pre službu rodinám a podporovať vznik a rozvoj malých rodinných spoločenstiev na sídliskách, vo farnostiach či dekanátoch, ponúkať vzdelávacie a formačné pobyty pre lektorské a animátorské páry v službe jednorlivých programov.

Okrem toho ponúka  oddychové a formačné pobyty pre rodiny z celého Slovenska v Dome prijatia pre rodiny

 

 

Sídlo: Mariánske nám. 23, Žilina

Riaditeľ: Mgr. Dušan Kamenár, PhD.

Telefón: 0911 911 780

Email: rodiny@rodiny.sk

IČO: 0042216354


Výber zo Stanov
(podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združení občanov):

 

Článok 1: Základné ustanovenia

1.1. Názov občianskeho združenia je: Asociácia rodín Slovenska (ďalej len „Asociácia“).

1.2. Sídlom je: Mariánska 23, 010 01 Žilina.

1.3. Občianske združenie Asociácia rodín Slovenska je nepolitické, dobrovoľné, verejnoprospešné, demokratické združenie občanov, združujúcich sa bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.

1.4. Asociácia je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

 

Článok 2: Poslanie, ciele a predmet činnosti

2.1 Hlavným poslaním Asociácie je spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov, sprostredkovaním odborného poradenstva v oblasti manželských vzťahov a výchovy, napomáhaním komunikácie medzi rodinami a lokálnymi rodinnými združeniami ako aj spoločenstvami navzájom a smerom k iným spoločenským subjektom a predchádzať tak socio-patologickým javom stále viac dopadajúcim na jednotlivcov i celú spoločnosť v dôsledku rozpadu rodín a nedostatočnej výchovy detí.

2.2 Pre dosiahnutie svojho poslania bude Asociácia plniť najmä tieto ciele:

 • podporovanie a propagácia kvalitnej prípravy na život v manželstve;
 • tvorba a podpora vzdelávacích a sociálnych programov pre manželov a rodiny;
 • napomáhanie programov a aktivít na podporu manželstiev a rodín;
 • spájanie a propagácia rôznych iniciatív na podporu manželstva a rodiny;
 • systematická podpora vzniku a rozvoja komunitných centier pre rodiny;
 • vytváranie priestoru pre viacgeneračnú komunikáciu;
 • spolupráca s inými prorodinnými organizáciami;
 • spolupráca s orgánmi štátnej správy, zvlášť v prospech sociálne slabých rodín;

 

2.3 Asociácia bude svoje ciele dosahovať uskutočňovaním najmä týchto činností:

 • spoluprácou pri realizácii jestvujúcich programov prípravy na život v manželstve;
 • tvorbou programov pre vzdelávanie rodičov v oblasti rodinných vzťahov a výchovy;
 • formáciou lídrov rodinných spoločenstiev a komunitných centier pre rodinu;
 • sprostredkovaním programov na zosúladenie rodinného a pracovného života;
 • sprostredkovaním odborného psychologického a sociálneho poradenstva rodinám;
 • prípravou konferencií a vzdelávacích seminárov o manželstve a rodine v spolupráci s akademickými inštitúciami;
 • osvetovou a informačnou činnosťou.

 

Článok 3: Členstvo v združení

3.1 Členom Asociácie môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ak súhlasí s jej poslaním, stanovami a predmetom činnosti.

3.2 Členom Asociácie môžu byť aj právnické osoby, ak súhlasia s jej poslaním, stanovami a predmetom činnosti.

3.3 Členstvo vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky správnou radou po zaplatení členského príspevku v stanovenej výške.

3.4 Členstvo v Asociácii je riadne alebo čestné.

3.5 Riadnym členom sa môže stať stane osoba staršia ako 18 rokov, neplnoleté osoby od 15 do 18 rokov veku sa môžu sa stať členmi Asociácie na základe písomného súhlasu ich zákonných zástupcov a ich členstvo rovnako schvaľuje správna rada združenia. Osoby do veku 15 rokov sa zúčastňujú činnosti Asociácie výlučne so svojimi rodičmi, ktorí sú jej členmi.

3.6 Čestným členom Asociácie sa môže stať osoba, ktorú za čestného člena zvolí členské zhromaždenie.

3.8 Členstvo v Asociácii zaniká:

- vystúpením v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z Asociácie správnej rade;

- vylúčením z Asociácie pre poškodenie jej záujmov, porušenie ustanovení stanov alebo vnútorných predpisov alebo pre iné nečestné konanie alebo úmyselný trestný čin. O vylúčení rozhoduje členská schôdza a rozhodnutie o vylúčení ako aj jeho dôvody sa oznamujú vylúčenému členovi výlučne písomnou formou. Členstvo zaniká dňom doručenia rozhodnutia členského zhromaždenia vylúčenému členovi,

- úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby;

- zánikom Asociácie.

 

Združenie bolo zaregistrovné Ministerstvom vnútra SR 23.12.2010.