prečo podpora

Prečo je pre Rodinkovo dôležitá
stála priazeň podporovateľov?


  • LEBO KVÔLI PROGRAMOM PRE RODINY PREVÁDZKUJE VEĽKÉ SPOLOČENSKÉ PRIESTORY

Rodinkovo nie je klasický penzión, ale formačný dom prijatia, ktorý okrem ubytovania poskytuje účastníkom podujatí, hlavne rodinám, veľké priestory pre možnosť účasti na programe. Ide o veľkú spoločenskú miestnosť s ozvučením a inou technikou, priľahlé miestnosti pre rodičov s deťmi, kaplnku, ďalšie spoločenské miestnosti pre stretnutie v menších skupinách, herne pre deti podľa vekových kategórií vrátane menšej telocvične a vonkajšie ihriská.

Všetky priestory je potrebné počas podujatí vykurovať, osvetliť a priebežne udržiavať. Pokiaľ by sme tieto náklady pripočítali k poplatku za ubytovanie a stravu počas programu, mnohým rodinám by to znemožnilo účasť na programe.

Okrem toho je v priebehu roka potrebné vynaložiť prostriedky na formáciu našich mladých animátorov, ktorí sa počas programov starajú o deti účastníkov.

Z príspevkov našich podporovateľov sa teda staráme o túto časť našich programov a nášho Domu prijatia, aby čím viaceré rodiny mohli zakúsiť požehnanú atmosféru budovania svojich manželstiev a rodín.


  • LEBO POSKYTUJE ZĽAVY RODINÁM, 
    ktorým ich finančná situácia neumožňuje uhradiť celý poplatok za pobyt

Rodinkovo je zatiaľ jediným miestom na Slovensku s kapacitou 180 miest, kde môžu prísť manželia na formačný program a pritom sa im počas programu o deti postarajú animátori. Zhruba 20% účastníkov podujatí tvoria rodiny, ktoré účasť na programe veľmi potrebujú, ale nemajú možnosť zaplatiť si plnú sumu, napriek úsiliu Rodinkova udržať ceny na úrovni prijateľnej pre bežnú rodinu s deťmi. Vďaka príspevkom podporovateľov tak môžeme poskytnúť zľavy takýmto účastníckym rodinám, aby sa na programe mohli zúčastniť a posilniť tak svoje manželstvo alebo rodičovské zručnosti.


  • LEBO SA VĎAKA PODPOROVATEĽOM MÔŽE NEUSTÁLE ROZVÍJAŤ PRE DOBRO RODÍN

Z Rodinkova sa počas jeho 12-ročnej histórie stal aj malý "výskumný ústav" formácie manželov a služby rodinám. Postupne sa snaží to, čo funguje, ponúkať ďalej do farností, do spoločenstiev aj do celej spoločnosti. Snažíme sa preto tvoriť aj programy, ktoré presahujú rámec Domu prijatia. K takému úsiliu doteraz patrila:

• Biblická súťaž pre celú rodinu v spolupráci s Rádiom Lumen, TV LUX a Katolíckymi novinami, do ktorej sa v priebehu troch ročníkov zapojilo viac ako 3 000 rodín na celom Slovensku;

• Celoročná adorácia rodín za rodiny, počas ktorej s dôverou vyprosovalo silu a požehnanie rodinám viac ako 4 000 zapojených veriacich, vo viac ako 350 farnostiach na celom Slovensku;

• Víkendový program AMORIS pre manželov v 25 dekanátnych mestách, ktorý v uplynulých troch rokoch absolvovalo takmer 700 rodín s deťmi, so zabezpečenou starostlivosťou o deti počas prebiehajúceho programu;

• Manželský kalendár s celoročnou formáciou manželov, ktorý sa v uplynulých piatich rokoch dostal k viac ako 5000 manželským párom a ponúkol im možnosť celoročnej práce na budovaní svojho manželstva.

Aktuálne pracujeme na vytvorení Praktickej školy manželstva a Školy manželského apoštolátu vo farnosti.

Za týmto úsilím nie sú platení profesionáli, ale stovky obetavých a vytrvalých dobrovoľníkov, s ktorými môžeme, aj vďaka vašim príspevkom, pravidelne komunikovať alebo ich v súvislosti so službou pri konkrétnom programe odmeniť aspoň malou pozornosťou.